Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

/ biz hakda /
kompaniýa img9
kompaniýa img8
kompaniýa img2

E2011-nji ýylda döredilen Huyssen güýji, elektrik çözgütleriniň has gowy üpjünçisi bolmagy maksat edinýär.Önümçilik liniýalarymyzda AC-DC elektrik üpjünçiligi, ýokary güýçli DC tok üpjünçiligi, güýç adapteri, çalt zarýad beriji, jemi 1000+ model bar.

“Huyssen” güýji ýokary hilli elektrik üpjünçiligini doly üpjün etmäge ukyply, olary elektron enjamlary, önümçilik, tehnika, prosese gözegçilik, zawod awtomatizasiýasy, himiki gaýtadan işlemek, telekommunikasiýa, gözegçilik ulgamlary, ses, ylmy gözleg, howa giňişligi ýaly müňlerçe dürli programmalarda ulanyp bolýar. , EV awtoulaglary, torlaýyn aragatnaşyk, LED yşyklandyryş we ş.m. Elektrik üpjünçiligimiz uzak möhletleýin ulanylyşynda, işleýşinde ygtybarlylyga eýedir. Bahasy möhüm bölek bolsa-da, hakykatdanam ýokary önümi tapawutlandyrýan ygtybarlylykdyr.

Häzirki wagtda doly howpsuzlyk şahadatnamalary bilen 12W-den 800W çenli bolan IP67 suw geçirmeýän elektrik üpjünçiligimiz, dürli ýapyk we açyk LED yşyklandyryşlarda giňden ulanylyp bilner.

Gowy zynjyr tagtalary we ajaýyp öndürijiligi bolan 12W-den 2000W-a çenli elektrik üpjünçiligi, akylly enjamlara, önümçilik, tehnika, senagat, yşyklandyryş we ş.m. ulanylyp bilner.1500W-den 60000W-a çenli elektrik togy.Customöriteleşdirilen ýokary güýç we beýleki aýratyn aýratynlyklary ýokary öndürijilik, ýönekeý işlemek, amatly baha, gaty bäsdeşlik bilen goldaýarys.

Sarp ediji PD çalt zarýad beriji, käbir modellerde galiý nitrit (GaN) tehnologiýasy ulanyldy, “kiçi göwrüm, uly güýç” amala aşyryldy, iş sapary müşderileriň gündelik zerurlyklary kanagatlandyrylýar.

Tejribämiz

15 ýyllap elektrik üpjünçiligi pudagynda gözleg we önümçilige üns beriň

Zawod bölümleri

2 zawod 6 ofis

hormat

30+ halkara sertifikaty

Önümlerimiziň hemmesi dünýädäki howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.Hil we proses gözegçiligi önümçilik sikliniň dowamynda dürli statistiki nusga alma we derňew usullaryny ulanyp ätiýaçlandyrylýar.Mundan başga-da, ähli önümler iberilmezden ozal gaty ýanýan we doly awtomatlaşdyrylan synagdan geçmeli. Biziň iki önümçilik bazamyz bar, biri Şençzhenen, beýlekisi Dongguan, wagtynda eltip bermek.

Mundan başga-da, “Huyssen” güýji müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dizaýn hyzmatyny hödürleýär.Katalogymyzdan laýyk model tapyp bilmeseňiz, tejribeli R&D toparymyz islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýörite öndürilen elektrik üpjünçiligini dizaýn edip biler.Elektrik üpjünçiligi pudagynda 22 ýyldan gowrak gözleg we gözleg tejribesi bilen, size umumy çözgüt hödürleýäris we uzak möhletli elektrik hyzmatdaşy bolmak isleýäris.

Toparymyz we işlerimiz

Köplenç kärdeşlerimiziň duýgusyny artdyryp, toparyň habardarlygyny, agzybirligini we hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, batyrgaý öňe gitmäge we öňe gidişlige kömek edip biljek toparlaýyn çäreleri geçirýäris.

gzsdf (1)

Uruş

gzsdf (2)

Daşarda daga çykmak

gzsdf (3)

Basketbol oýny

gzsdf (4)

Daş gaýasyna çykmak